خانه / کتاب های مکتب اصالت کلمه(orianism)

کتاب های مکتب اصالت کلمه(orianism)

بخش ششم از نخستین مانیفست شعر فراگفتار به قلم جناب استاد آرش آذرپیک

   شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   به نقل از کتاب «و آن گاه ژیژک باژک نوشت» به قلم جناب آریو همتی صفحه‌ی ۱۵۰ تا ۱۵۷:   بخش ششم …

ادامه نوشته »

بخش پنجم از نخستین مانیفست شعر فراگفتار به قلم جناب استاد آرش آذرپیک

   شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   به نقل از کتاب «و آن گاه ژیژک باژک نوشت» به قلم جناب آریو همتی صفحه‌ی ۱۵۰ تا ۱۵۷:   بخش پنجم …

ادامه نوشته »

بخش چهارم از نخستین مانیفست شعر فراگفتار به قلم جناب استاد آرش آذرپیک

  شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   به نقل از کتاب «و آن گاه ژیژک باژک نوشت» به قلم جناب آریو همتی صفحه‌ی ۱۵۰ تا ۱۵۷:   بخش چهارم …

ادامه نوشته »

بخش سوم از نخستین مانیفست شعر فراگفتار به قلم جناب استاد آرش آذرپیک

   شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   به نقل از کتاب «و آن گاه ژیژک باژک نوشت» به قلم جناب آریو همتی صفحه‌ی ۱۵۰ تا ۱۵۷:   بخش سوم …

ادامه نوشته »

بخش دوم از نخستین مانیفست شعر فراگفتار به قلم جناب استاد آرش آذرپیک

  شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   به نقل از کتاب «و آن گاه ژیژک باژک نوشت» به قلم جناب آریو همتی صفحه‌ی ۱۵۰ تا ۱۵۷:   بخش دوم …

ادامه نوشته »

بخش اول از نخستین مانیفست شعر فراگفتار به قلم جناب استاد آرش آذرپیک

شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   به نقل از کتاب «و آن گاه ژیژک باژک نوشت» به قلم جناب آریو همتی صفحه‌ی ۱۵۰ تا ۱۵۷:   خوانش یک روزنامه …

ادامه نوشته »

پارت هفتم و پایانی از مانیفست شعر فراگفتار در دهه‌ی هفتاد مندرج در کتاب «مبانی ادبی فراییسم» به اهتمام جناب آقای زرتشت محمدی

  شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.     پس دو ضلع نخستین شعر روان شامل روان نگارنده و روان خواننده می­شود، شعر روان هیچ آزاری را به این دو …

ادامه نوشته »

پارت ششم از مانیفست شعر فراگفتار در دهه‌ی هفتاد مندرج در کتاب «مبانی ادبی فراییسم» به اهتمام جناب آقای زرتشت محمدی

  شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.   شعر فراگفتار (هم‌گرایی شعر بیان و زبانی) در دهه‌ی ۷۰ دو جبهه و اردوگاه شعر بیانی و زبانی در برابر هم قد …

ادامه نوشته »

پارت پنجم از مانیفست شعر فراگفتار در دهه‌ی هفتاد مندرج در کتاب «مبانی ادبی فراییسم» به اهتمام جناب آقای زرتشت محمدی

شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.     تولد ژانر غزل مدرن در این دوران مردم دیگر بحثی از آرمان­ ها به میان نمی­آورند، آرمان ­های اجتماعی، هنری، شعری و… …

ادامه نوشته »

پارت چهارم از مانیفست شعر فراگفتار در دهه‌ی هفتاد مندرج در کتاب «مبانی ادبی فراییسم» به اهتمام جناب آقای زرتشت محمدی

  شعر فراگفتار یعنی هم‌افزایی شعر زبانی و شعر بیانی در یک اثر که برای نخستین بار در شعر دهه‌ی ۷۰ توسط عالیجناب آرش آذرپیک پایه‌گذاری شد.     بعد از آغاز حرکت، به قالب طرح یعنی ایجاز مطلق می‌رسیم که این قالب خود به شاخه‌هایی مانند رباعی و هایکو، …

ادامه نوشته »